VZN
DátumNadpisPopisSúbor
14.12.2023VZN č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyb191d_VZN č. 4-2023 o miestnych daniach a poplatkoch (obec Kolbasov).pdf
14.12.2023VZN č. 5/2023 o činnostiach ktorých vykonávanie je zakázanie alebo obmedzenéc65ac_VZN č. 52023 o činnostiach ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené.pdf
22.11.2023Návrh VZN č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady7dc86_Návrh VZN č. 4-2023 o miestnych daniach a poplatkoch (Kolbasov).pdf
22.11.2023 Návrh VZN č. 5/2023 o činnostiach ktorých vykonávanie je zakázaniecdb4d_VZN č. 5-2023 o zakázaných činnostiach.pdf
23.06.2023VZN číslo 3/2023 zo dňa 18.06.2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Kolbasov35996_VZN 3-2023.pdf35996_2_Príloha k VZN_Záväzná časť_ZaD_č.1_ÚPN-O_Kolbasov.pdf35996_Dôvodová správa_Zverejnenie VZN obce Kolbasov č.3_2023 (2).pdf35996_3_Príloha k ZČ_Schéma záväz. častí a VPS_ZaD č.1 ÚPN-O Kolbasov_náložka.pdf35996_4_Príloha k ZČ_Schéma záväz. častí a VPS_ZaD č.1 ÚPN-O Kolbasov_podklad.pdf
19.06.2023VZN č. 1/2023 o miestnej dani za ubytovanie312a8_VZN č. 1-2023 o miestnej dani za ubytovanie.pdf
19.06.2023VZN č. 2/2023 o podmienkach pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce0b8d4_VZN č. 2-2023 o dotáciach.pdf
02.06.2023NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 3/2023 KTORÝM SA VYHLASUJE ZÁVÄZNÁ ČASŤ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE KOLBASOV5f9dc_1_Zverejnenie Návrhu VZN_ZaD č.1 ÚPN-Obec Kolbasov .pdf5f9dc_Príloha k VZN_Záväzná časť_ZaD_č.1_ÚPN-O_Kolbasov.pdf5f9dc_Príloha k ZČ_Schéma záväzných častí a verejnoprospeš. stavieb _naložka.pdf5f9dc_Príloha k ZČ_Schéma záväzných častí a verejnoprospeš. stavieb _podklad.pdf
10.05.2023Návrh VZN č. 1/2023 o miestnej dani za ubytovanieeb14e_Návrh VZN o miestnej dani za ubytovanie.pdf
10.05.2023Návrh VZN č. 2/2023 o podmienkach pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obcecbd09_Návrh - VZN o podmienkach pri poskyotvaní dotácií z rozpočtu obce.pdf
28.11.2022VZN č. 03-2022, o miestnych daniach a poplatkoch - po schválení2378c_VZN č. 3-2022 o miestnych daniach a poplatkoch.pdf
10.11.2022 Návrh VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady57b92_VZN č. 3-2022 o miestnych daniach a poplatkoch (Kolbasov).pdf
01.06.2022VZN č. 1/2022 o určovaní a zmenách ulíc a verejných priestranstiev na území obce Kolbasov55f8b_VZN č. 1-2022 o určovaní a zmenách ulíc a verejných priestranstiev na území obce kolvasov.pdf
01.06.2022VZN č. 2/2022

VZN č. 2/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý  čas alebo na určitom mieste na území obce Kolbasov

e9ac8_VZN č. 2-2022.pdf
13.05.2022NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 1/2022 O URČOVANÍ A ZMENÁCH NÁZVOV ULÍC A VEREJNÝCH PREIESRANSTIEV NA ÚZEMÍ OBCE KOLBASOV39e79_Návrh VZN obce KOLBASOV Názvy ulic a verejných prietranstiev 1-2022.pdf
13.05.2022NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 2/2022 O ČINNOSTIACH, KTORÝCH VYKONÁVANIE JE ZAKÁZANÉ ALEBO OBMEDZENÉ NA URČITÝ ČAS ALEBO NA RUČITOM MIESTE NA ÚZEMÍ OBCE KOLBASOV5eee2_Všeobecne záväzné nariadenie Číslo 2-2022.pdf
17.12.2021 VZN č. 01-2021, o miestnych daniach a poplatkoch po schváleníe87b6_VZN č. 1-2021 o miestnych daniach a poplatkoch (Kolbasov).pdf
12.11.2021Návrh VZN č. 01-2021, o miestnych daniach a poplatkoch8a400_VZN č. 1-2021 o miestnych daniach a poplatkoch (Kolbasov)č.1.pdf8a400_
16.12.2020VZN 2020 o daniach a poplatkoch - Kolbasov49d06_VZN 2020 o daniach a poplatkoch - Kolbasov.pdf
23.11.2020Návrh VZN obec Kolbasov č. 1/2020 o miestnych daniach a poplatkochbd1d8_Návrh VZN obce Kolbasov č.1-2020 o daniach a poplatkoch.pdf