Územný plán obce
DátumNázovSúbor
13.10.2022INFORMÁCIA VEREJNOSTI - Oznamujeme verejnosti, že písomné stanoviská k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Kolbasov“219b6_Kolbasov_Informácia verejnosti ku Strategickému dok.pdf
07.10.2022OZNÁMENIE o začatí prerokovania Návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Kolbasov59edc_72f5a_2_Oznam o prerok._Kolbasov_verejnosť.pdf
07.10.2022Územný plán obce Kolbasov z roku 2008 - podklad pod náložku61240_ZaD- NAVRH-KOLBASOV vč1.pdf61240_ZaD- NAVRH-KOLBASOV vč2.pdf61240_ZaD- NAVRH-KOLBASOV vč3.pdf61240_ZaD- NAVRH-KOLBASOV vč4.pdf61240_ZaD- NAVRH-KOLBASOV vč5.pdf61240_ZaD_1_KOLBASOV_PPF.pdf61240_ZaD_1_KOLBASOV_VC_7_PPF.pdf61240_ZaD_1_KOLBASOV_VC6_OPK.pdf61240_ZaD_č._1_ÚPN_O_KOLBASOV_N.pdf61240_ZaD-NAVRH - Kolbasov zč.pdf
07.10.2022Grafická príloha k Oznámeniu o prerokovaní Návrhu ZaD č.1 ÚPN O Kolbasov - náložka85140_Kolbasov vc 1.pdf85140_Kolbasov vc 2.pdf85140_Kolbasov vc 3.pdf85140_Kolbasov vc 4.pdf85140_Kolbasov vc 5.pdf85140_Kolbasov vc 6.pdf85140_Kolbasov zč.pdf85140_kolbasov_ppf_A3.pdf85140_Kolbasov_text_ppf.pdf85140_ÚPN O_KOLBASOV_C.pdf85140_ÚPN O_ZČ_KOLBASOV_C.pdf
07.02.2022Oz n á m e n i e o začatí procesu obstarávania „Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Kolbasov“.2b7c8_o z n á m e n i e.pdf
04.09.20231. ZaD č.1 ÚPN OBCE KOLBASOV - Textová časť77e2f_1_ZaDč.1_ÚPN_ KOLBASOV _Textová časť.pdf
04.09.20231. ZaD č.1 ÚPN OBCE KOLBASOV - Širšie vzťahy - Grafická časť 3bb39_1_ZaDč.1_ÚPN_KOLBASOV _v.č.1_Širšie vzťahy.pdf
04.09.20232. ZaD č.1 ÚPN OBCE KOLBASOV - Záväzná časť - Textová časť36746_2_ZaD_č.1_ÚPN-O_Kolbasov_Záväzná časť.pdf
04.09.20232. ZaD č.1 ÚPN OBCE KOLBASOV - Komplex., doprava, VPS náložka - Grafická časťaebbf_2_ZaDč.1_ÚPN_ KOLBASOV - náložka.pdf
04.09.20232. ÚPN OBCE KOLBASOV 2008 - podklad pod náložku - Grafická časť8caee_3_ÚPN-O_ KOLBASOV _2008_v.č.2_podklad pod náložku.pdf
04.09.20233. ZaDč .1 ÚPN OBCE KOLBASOV - Schéma záväz. častí a VP náložka 618bd_3_ZaDč.1_ÚPN_ KOLBASOV _Schéma záväz. častí a VP_náložka.pdf
04.09.2023 3. ZaD č.1 ÚPN OBCE KOLBASOV - Komplex., doprava, VPS, zastav. úz. - náložka - Grafická časťbb514_4_ZaDč.1_ÚPN_ KOLBASOV - náložka.pdf
04.09.20233. ÚPN OBCE KOLBASOV 2008 v.č.3 - podklad pod náložku - Grafická časť3ac99_5_ÚPN-O_ KOLBASOV_2008_v.č.3_podklad pod náložku.pdf
04.09.20234. ZaD č.1 ÚPN OBCE KOLBASOV 2008 - Schéma záväz. častí a VP - podklad17bb3_4_ZaD č.1_ÚPN_ KOLBASOV 2008_Schéma záväz. častí a VP_podklad.pdf
04.09.20234. ZaD č.1 ÚPN OBCE KOLBASOV - Verej. tech. vybav. vod. hosp. - náložka1ed13_6_ZaDč.1_ÚPN_ KOLBASOV _v.č.4_Verej.tech.vybav._vod. hosp._náložka.pdf
04.09.20234. ÚPN OBCE KOLBASOV 2008 - podklad pod náložkubad69_7_ÚPN-O_ KOLBASOV_2008_v.č.4_podklad pod náložku.pdf
04.09.20235. ZaD č. 1 OBCE KOLBASOV PPF - Textová časť afa7e_5_ZaD_1_KOLBASOV_PPF_text.pdf
04.09.2023 5. ZaD č.1 ÚPN OBCE KOLBASOV - Verej. tech. vybav., energet., telekom - náložka20a37_8_ZaDč.1_ÚPN_ KOLBASOV - náložka.pdf
04.09.20235. ÚPN OBCE KOLBASOV 2008 - podklad pod náložku4fe29_9_ÚPN-O_ KOLBASOV _2008_v.č.5_podklad pod náložku.pdf
04.09.20236. ÚPN OBCE KOLBASOV 2008 - Textová časť26ce2_6_ÚPN O_KOLBASOV 2008_Textová časť.pdf
04.09.20236. ZaD č.1 ÚPN OBCE KOLBASOV - Ochr. prír. a tvorby krajiny, ÚSES - náložka9a2a8_10_ZaDč.1_ÚPN_ KOLBASOV - náložka.pdf
04.09.20236. ÚPN OBCE KOLBASOV 2008 - podklad pod náložku82295_11_ÚPN-O_ KOLBASOV _2008 - podklad pod náložku.pdf
04.09.20237. ÚPN OBCE KOLBASOV 2008 - Záväzná časťa5cd0_7_ÚPN O_KOLBASOV 2008_Záväzná časť.pdf
04.09.20237. ZaDč.1 ÚPN OBCE KOLBASOV - Persp. využ PP a LP na iné využ. - náložkab8d13_12_ZaDč.1_ÚPN_ KOLBASOV - náložka.pdf
04.09.20237. ÚPN OBEC KOLBASOV 2008 - podklad pod náložkub0162_13_ÚPN-O_ KOLBASOV _2008_v.č.7_podklad pod náložku.pdf
04.09.20238. ÚPN OBCE KOLBASOV 2008 PPF - text8a1a2_8_ÚPN O_KOLBASOV 2008_PPF_text.pdf
01.08.2008ÚPO Kolbasov - výkresy0b3a9_kolbasov-vykresy.zip
01.08.2008ÚPO Kolbasov - schémade0f6_Kolbasov-zc.pdf
01.08.2008ÚPO Kolbasov - Vyhodnotenie1e8cc_Kolbasov-text-ppf.pdf
01.08.2008ÚPO Kolbasov - Riešenie ÚPeb907_UPN-KOLBASOV.pdf
01.08.2008ÚPO Kolbasov - Záväzná časťb811f_UPN-ZC-KOLBASOV.pdf