Územný plán obce
DátumNázovSúbor
13.10.2022INFORMÁCIA VEREJNOSTI - Oznamujeme verejnosti, že písomné stanoviská k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Kolbasov“219b6_Kolbasov_Informácia verejnosti ku Strategickému dok.pdf
07.10.2022OZNÁMENIE o začatí prerokovania Návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Kolbasov59edc_72f5a_2_Oznam o prerok._Kolbasov_verejnosť.pdf
07.10.2022Územný plán obce Kolbasov z roku 2008 - podklad pod náložku61240_ZaD- NAVRH-KOLBASOV vč1.pdf61240_ZaD- NAVRH-KOLBASOV vč2.pdf61240_ZaD- NAVRH-KOLBASOV vč3.pdf61240_ZaD- NAVRH-KOLBASOV vč4.pdf61240_ZaD- NAVRH-KOLBASOV vč5.pdf61240_ZaD_1_KOLBASOV_PPF.pdf61240_ZaD_1_KOLBASOV_VC_7_PPF.pdf61240_ZaD_1_KOLBASOV_VC6_OPK.pdf61240_ZaD_č._1_ÚPN_O_KOLBASOV_N.pdf61240_ZaD-NAVRH - Kolbasov zč.pdf
07.10.2022Grafická príloha k Oznámeniu o prerokovaní Návrhu ZaD č.1 ÚPN O Kolbasov - náložka85140_Kolbasov vc 1.pdf85140_Kolbasov vc 2.pdf85140_Kolbasov vc 3.pdf85140_Kolbasov vc 4.pdf85140_Kolbasov vc 5.pdf85140_Kolbasov vc 6.pdf85140_Kolbasov zč.pdf85140_kolbasov_ppf_A3.pdf85140_Kolbasov_text_ppf.pdf85140_ÚPN O_KOLBASOV_C.pdf85140_ÚPN O_ZČ_KOLBASOV_C.pdf
07.02.2022Oz n á m e n i e o začatí procesu obstarávania „Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Kolbasov“.2b7c8_o z n á m e n i e.pdf
01.08.2008ÚPO Kolbasov - výkresy0b3a9_kolbasov-vykresy.zip
01.08.2008ÚPO Kolbasov - schémade0f6_Kolbasov-zc.pdf
01.08.2008ÚPO Kolbasov - Vyhodnotenie1e8cc_Kolbasov-text-ppf.pdf
01.08.2008ÚPO Kolbasov - Riešenie ÚPeb907_UPN-KOLBASOV.pdf
01.08.2008ÚPO Kolbasov - Záväzná časťb811f_UPN-ZC-KOLBASOV.pdf